preskoči na sadržaj

Osnovna škola Dragutina Domjanića Zagreb

 

Osnovna škola Dragutina Domjanića

ZAGREB, Gajnice 31

 

 

PRAVILNIK O KUĆNOM REDU

 

Zagreb, veljača 2015.

 

 

 

Na temelju čl. 58.  i čl. 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, te čl. 22. i čl. 167. Statuta Osnovne škole Dragutina Domjanića, Zagreb, Gajnice 31, Školski odbor je na sjednici održanoj 9. veljače 2015. godine donio

 

PRAVILNIK O KUĆNOM REDU

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuje se kućni red Osnovne škole Dragutina Domjanića, Zagreb, Gajnice 31 (u daljnjem tekstu Škola).

Članak 2.

Ovaj Pravilnik odnosi se na sve radnike, učenike, roditelje i osobe koje borave u prostorima Škole. Upotreba imenica (učenik, učitelj, razredink, voditelj smjene, pedagog, ravnatelj) u Pravilniku podrazumijeva osobe i ženskog i muškog spola.

Članak 3.

Prijedlog Pravilnika razmatran je na Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja, Vijeću učenika i među ostalim radnicima Škole. S odredbama ovog Pravinika razrednici u obvezni upoznati učenike i njihove roditelje (na poočetku svake školske godine). Ukoliko tijekom godine dođe novi učenik, uloga razrednika je upoznati učenika i njegove roditelje s odredbama Pravilnika. Jedan primjerak ovog Pravilnika ističe se na vidljivom mjestu Škole i na mrežnim stranicama Škole.

 

II. BORAVAK U PROSTORU ŠKOLE

Članak 4.

Učenici, učitelji i radnici Škole mogu boraviti u prostoru Škole isključivo tijekom radnog vremena Škole.

Članak 5.

Učenici i svi radnici Škole dužni su se međusobno uljudno ophoditi, s poštovanjem se odnositi prema roditeljima i strankama Škole, te brinuti o osobnoj sigurnosti i sigurnosti drugih.

Članak 6.

Dužnost je radnika, učenika i drugih osoba koje borave u Školi skrbiti se o osobnoj imovini. Na jednako pažljiv način potrebno je odnositi se prema imovini Škole i imovini drugih, vodeći pri tome računa o osobnoj sigurnosti i sigurnosti drugih.

Članak 7.

Zbog sigurnosti učenika i radnika, u prostor Škole nije dozvoljeno unošenje opasnih, nepoćudnih ili štetnih sredstava (petarde, nepoćudne tiskovine, oružje, kemijska ili biološka sredstva i sl.) kao ni drugih materijala koji na bilo koji način mogu ugroziti sigurnost djece ili njihovo pravo na zdravo odrastanje odnosno odgovarajući psihofizički razvoj.

Članak 8.

Ako zbog neprimjerenog ponašanja i svjesnim nemarom nastane šteta na imovini Škole ili bude oštećena ili uništena imovina drugih, nadoknadu štete snosi počinitelj. Ukoliko je štetu počinio učenik, nadoknadu štete snose roditelji učenika, a prema učeniku se poduzimaju mjere u skladu s Pravilnikom o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.

Članak 9.

Školsku dokumentaciju nije dozvoljeno iznositi izvan Škole.

Članak 10.

Učenici i radnici Škole trebaju voditi brigu o zdravlju i osobnoj higijeni.

Učenici pri ulasku u Školu obuvaju čistu obuću namijenjenu korištenju u školskim prostorijama, a obuću u kojoj su došli u Školu odlažu u ormariće, odnosno, u garderobu.

Ulazak u sportsku dvoranu dozvoljen je isključivo u odgovarajućoj sportskoj odjeći i obući.

Članak 11.

Odijevanje učenika i radnika Škole treba biti primjereno dobi i njihovoj ulozi unutar odgojno-obrazovne ustanove.

Članak 12.

Tijekon nastave učenici, učitelji i stručni suradnici obavezno trebaju isključiti svoje mobline telefone i ostale uređaje kako ne bi ometali ostale sudionike nastavnog procesa, izuzev kada je uporaba istih potrebna za realizaciju zadaća tog procesa.

Članak 13.

Knjige posuđene u školskoj knjižnici učenici i radnici Škole obvezni su čuvati i neošećene pravodobitno vratiti.

Svi korisnici školske knjižnice dužni su poštovati pravila ponašanja u knjižnici.

Članak 14.

Dežurni učitelji dežuraju na hodnicima Škole i u blagovaonici.

Članak 15.

Učitelji, stručni suradnici i ravnatelj primaju roditelje i stranke na razgovor prema unaprijed utvrđenom ili dogovorenom rasporedu.

 

III. RADNO VRIJEME

Članak 16.

Škola je otvorena u vremenu od 7,00 do 22,00 sata.

Redovna nastava organizirana je u dvije smjene. U jutarnoj smjeni nastava počinje u 8,00 sati i završava u 13,05 sati, a u popodnevnoj smjeni nastava počinje u 14,00 sati i završava u 19,05 sati.

Dežurni učitelji u Školu dolaze najmanje 15 minuta prije početka nastave i dežuraju za vrijeme svakog odmora, od prvog do šestog sata prema rasporedu dežurstava. Učenici su dužni dolaziti u Školu 15 minuta prije početka nastave.

Učenici u produženom boravku mogu ulaziti u Školu od 7,00 sati.

Učenici borave u školskom prostoru u prisutnosti dežurnog učitelja.

Članak 17.

Učenici mogu boraviti u Školi u vrijeme određeno za nastavu, izvannastavne aktivnosti i objed. Na navedene aktivnosti učenici ulaze isključivo uz prisutnost voditelja aktivnosti.

Roditelji učenika čekaju svoju djecu ispred ulaza u Školu.

Zbog nesmetanog odvijanja nastave i sigurnosti učenika, ulazak u Školu dozvoljen je isključivo roditeljima i strankama koje imaju dogovorene sastanke ili uz prethodnu najavu.

Roditelji koji automobilom dovoze djecu u Školu obvezni su, zbog sigurnosti učenika Škole, dovoziti djecu do ulazne ograde školskog dvorišta bez ulaženja automobilom u školsko dvorište.

Članak 18.

Radnici Škole dužni su na posao dolaziti i odlaziti prema rasporedu radnog vremena. Način evidencije određuje ravnatelj.

Članak 19.

U slučaju bolesti ili nemogućnosti dolaska na posao radnici Škole su dužni odmah obavijestiti tajništvo odnosno voditelja smjene.

Članak 20.

Raspored radnog vremena ravnatelja, pedagoga, knjižničara, tajnika i radnika u računovodstvu istaknut je na ulaznim vratima i na mrežnim stranicama Škole.

Članak 21.

Vrijeme individualnih razgovora za roditelje, svih razrednika i predmetnih učitelja, istaknuto je na ulazu u Školu i na mrežnim stranicama Škole.

Članak 22.

Ravnatelj i stručni suradnici Škole primaju roditelje/staratelje učenika i ostale stranke u uredovno vrijeme, prema najavi ili pozivu.

 

IV. UČENICI

Članak 23.

Učenici borave u školi za vrijeme trajanja nastave. Napuštanje Škole u vrijeme nastave ili za vrijeme odmora, iz sigurnosnih razloga, nije dozvoljeno. Iznimno, učenik može napustiti Školu prije završetka nastave uz odobrenje ravnatelja, stručnih suradnika, voditelja smjene ili razrednika, a uz suglasnost roditelja.

 

Članak 24.

Učenici imaju pravo na velike i male odmore između nastavnih sati. Mali odmori traju 5 minuta, a veliki 10 minuta.

Članak 25.

Kašnjenjem na nastavu učenik ometa i učitelje i učenike, stoga ga treba izbjegavati. Za namjerno kašnjenje predviđene su mjere određene Pravilnikom o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.

Članak 26.

U svakom razrednom odjelu tjedno se određuju dva učenika redara. Redari se izmjenjuju prema odluci razrdnika.

Obveze redara su:

1. Na početku sata izvjestiti učitelja o učenicima koji nisu nazočni.

2. Redari u višim razredima na kraju svakog sata, a učenici razredne nastave na kraju nastave, provjeravaju stanje i urednost učionice. O eventualnim štetama i/ili neredu te zaboravljenim stvarima, redar obavještava učitelja.

Članak 27.

Učenik je dužan na nastavu donositi udžbenike i potreban pribor za rad. Za druge predmete Škola ne odgovara. Predmeti koji na bilo koji način remete sigurnosti ugodno radno ozračje bit će zadržani u Školi te vraćeni roditelju učenika uz poduzimanje odgovarajućih mjera predviđenih Pravilnikom o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.

Škola ne snosi nikakvu materijalnu odgovornost u slučaju nestanka vrijednih osobnih stvari i novca.

Članak 28.

Svi učenici Škole imaju mogućnost konzumirati mliječni obrok i/ili ručak u školskoj blagovaonici. Cijenu obroka određuje Osnivač. Učenici objeduju isključivo u blagovaonici. Hranu nije dopušteno iznositi iz blagovaonice i konzumirati u ostalim školskim prostorima. Učenici koji donose hranu od kuće također su dužni istu konzumirati isključivo u školskoj blagovaonici.Nakon završenog obroka dužnost je svakog učenika da pribor za jelo vrati na za to odgovarajuće mjesto.

Učenici se za vrijeme blagovanja ponašaju uljudno.

Učenicima koji se neprimjereno ponašaju može biti izrečena pedagoška mjera prema odluci povjerenstava koje za taj slučaj imenuje ravnatelj Škole ili mu može biti uskaćeno daljnje konzumiranje jela.

Članak 29.

U blagovaonici su za red odgovorni razrednici i učitelji boravka za učenike razredne nastave, te dežurni učitelji za učenike predmetne nastave.

Članak 30.

Učenik ima pravo na sigurnosti zaštićenost u školskoj zgradi i izvan nje. U slučaju kršenja te sigurnosti učenici trebaju odmah potražiti pomoć učitelja, dežurnog učitelja, razrednika, ravnaelja, stručne službe Škole, a oni su dužni postupati po Protokolu o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima i Protokolu o postupanju u slučaju nasilja u obitelji.

Protokoli moraju biti na vidnom mjestu i dostupni svima.

Članak 31.

Ukoliko je kvaliteta, pozitivna i motivirajuća komunikacija i suradnja između učitelja i učenika narušena potrebno je:

1. Zamoliti učitelja za pojašnjenje

2. Ako je izostao zadovoljavajući odgovor, razgovarati sa razrednikom

3. Razgovarati sa pedagogom, socijalnim pedagogom Škole

4. Obratiti se ravnatelju

5. Obavijestiti roditelja o događajima u Školi

 

V. RODITELJI/SKRBNICI UČENIKA I STRANKE

 

Članak 32.

U cilju sigurnosti učenika i imovine roditelji/skrbnici učenika i ostale stranke se pri ulasku u školsku zgradu javljaju dežurnom radniku na porti i ulaze uz prethodnu najavu i/ili dogovor.

Članak 33.

Roditelj surađuje sa Školom u cilju praćenja napredovanja i zdravog razvoja djeteta. Suradnja uključuje razmjenu opažanja o djetetu, dogovor o izboru odgojnih metoda kojima je ciljnapredovanje djeteta na svim razinama.

Roditelj dolazi na informacije i roditeljske sastanke i sastanke s učiteljima i stručnim suradnicima koji su uključeni u odgoj i obrazovanje djeteta, prema osobnoj procjeni ili na njihov poziv.

Članak 34.

Ukoliko je izostala kvalitetna, pozitivna i motivirajuća komunikacija i suradnja između roditelja i učiteja potrebno je:

1. Zamoliti učitelja za pojašnjenje

2. Razgovarati s razrednikom

3. Razgovarati s pedagogom i/ili soc.pedagogom

4. Razgovarati s ravnateljem

5. Poduzeti druge mjere u cilju zaštite svojim prava, odnosno prava djeteta.

 

VI. UČITELJI I STRUČNI SURADNICI

 

Članak 35.

Uloga i odgovornost učitelja i stručnih suradnika je odgajati i poučavati djecu te surađivati s roditeljima učenika. U odgajanju i pučavanju djece učitelj treba koristiti znanstveno utemeljene metode kojima se pomaže djeci razvijati životne vještine i rast u zadovoljnu i sretnu osobu.

Članak 36.

Učitelji i stručni suradnici trebaju voditi dodatnu brigu o pravima djece; podučavati ih o njihovim odgovornostima za osobna prava i prava drugih.

Članak 37.

U svom radu učitelji i stručni suradnici dužni su se stručno usavršavati.

Članak 38.

Učitelji i stručni suradnici dužni su čuvati poslovnu i profesionalnu tajnu.

Članak 39.

Radi ostvarivanja ciljeva odgoja i obrazovanja, učitelj je dužan surađivati s roditeljima učenika, davati informacije o napredovanju učenika, koristeći metode kojima će postići zajedničke ciljeve u odgoju. Kada je roditeljima potrebna dodatna pomoć u odgoju, razrednik će uputiti roditelje na suradnju sa stučnim suradnicima.

Članak 40.

Ukoliko je izostala kvalitetna, pozitivna i motivirajuća komunikacija između učenika i učitelja potrebno je:

1. Zamoliti učenika pojašnjenje razloga svoga ponašanja

2. Ukazati učeniku na to da je to ponašanje neprimjereno

3. Dati priliku učeniku da ispravi svoje postupke

4. Ako učenik ni nakon toga ne ispravi svoje ponašanje, razgovarati s razrednikom, pedagogom, socijalnim pedagogom i ravnateljem.

Članak 41.

Ukoliko je izostala kvalitetna, pozitivna i motivirajuća komunikacija i suradnja između roditelja učenika i učitelja potrebno je u suradnji s razrednikom:

1. Zatražiti pojašnjenje od roditelja

2. Upoznati s događajem pedagoga i/ili socijalnog pedagoga.

3. Upoznati ravnatelja s događajem

 

VII. NEPOŠTIVANJE KUĆNOG REDA

 

Članak 42.

Postupanje prema odredbama ovoga Pravilnika sastavni je dio radnih obveza radnika i učenika Škole.

Radnik koji postupi suprotno odredbama ovoga Pravilnika, odgovoran je za povredu radne obveze sukladno odredbama Pravilnika o radu Škole i Zakona o radu.

Učenik koji postupi suprotno odredbama ovoga Pravilnika, odgovoran je prema općim aktima Škole.

Prema roditeljima Škola ne poduzima mjere, osim u cilju zaštite djece i o tome obavještava Centar za socijalnu skrb, Policijsku upravu ili  Ured pravobraniteljice za djecu. Iznimno, Škola o kršenju Pravlnika obavještava policiju ako je ugrožena sigurnost nekog od radnika škole.

 

VIII. PRIJELAZNE I ZAVŠNE ODREDBE

 

Članak 43.

Izmjene i dopune Pravilnika donose se na isti način i  po istom postupku na koji je Pravilnik donesen.

Članak 44.

Za tumačenje pojedinih odredbi Pravilnika nadležan je Školski odbor.

Članak 45.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Škole.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o kućnom redu KLASA: 003-05/11-01-02, URBROJ: 251-181-11-01.

 

PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA:

_______________________________

Bernarda Kralj Golub, prof.

 

Ovaj Pravilnik je objavljen na oglasnoj ploči Škole dana 16. veljače 2015.godine.

 

KLASA: 003-05/15-01-02

URBROJ: 251-181-15-01

 

 

RAVNATELJ:

mr.sc. Dražan Šimić

 

 

 


JELOVNIK
UPISI U 1. RAZRED

Rezervacija predupisne obrade putem TERMINKA (dodatni termini).

ŠKOLSKI AUTOBUS

      

Priloženi dokumenti:
701 vozni red od 13.11.2023..pdf

Kalendar
« Svibanj 2024 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji

CMS za škole logo
Osnovna škola Dragutina Domjanića Zagreb / Gajnice 31, HR-10000 Zagreb / os-ddomjanica-zg.skole.hr / ured@os-ddomjanica-zg.skole.hr
preskoči na navigaciju